Konjunktioner

Konjunktioner
Bindeord.
1. Sideordnede: og, men, eller osv.
2. Samordnede: for, så, thi
3. Underordnede:
a. neutral: at
b. temporale (tid):
når, da, idet, før, snart
c. koncessive (indrømmende):
skønt, selv om, om end
d. finale (hensigt): for at
e. konsekutive (følge):
så at, således at, sådan at
f. modale (måde): idet, ved at
g. komparative (sammenligning):
som, ligesom, som om, end
h. kausale (årsag):
da, fordi, eftersom
i. konditionale (betingelse):
hvis, såfremt, ifald, dersom
j. interrogative (spørgende):
hvor, hvorfor, hvordan, om.
4. Underdeling af sideordnede og
samordnede konjunktioner:
a. kopulative (forbindende):
og, både og
b. disjunktive (adskillende):
eller, enten eller
c. adversative (modsættende):
men, derimod
d. konklusive (konkluderende):
så, derfor, altså
e. explanative (forklarende):
for, nemlig

Danske encyklopædi.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • Bindeord — Konjunktioner …   Danske encyklopædi

  • Ligestillings- — Sideordnede konjunktioner. konjunktioner Se Konjunktioner. Ex: og, men …   Danske encyklopædi

  • § 50. Startkommaets placering — Som det er fremgået af eksemplerne i § 49. Komma eller ikke komma, placeres startkommaet som hovedregel umiddelbart før den ledsætning kommaet afgrænser. I nogle tilfælde hører et ord eller en ordforbindelse i den overordnede sætning dog så nøje… …   Dansk ordbog

  • Ordklasser — Grupper af ord med fælles egenskaber for bøjning, syntaks og betydning. A. Syntaktisk/semantisk inddeling: 1. Nominer a. substantiver b. adjektiver c. artikler d. pronominer e. numeralier 2. Verber 3. Partikler a. adverbier b. præpositioner c.… …   Danske encyklopædi

  • Underordnings- — Se Konjunktioner (bindeord). konjunktioner …   Danske encyklopædi

  • Adverbiel ledsætning — Ledsætning som fungerer som adverbial. Se Adverbial, Ledsætning. Adverbier Biord. Se også Præpositioner, Konjunktioner og verbalpartikel. Adverbier lægger sig til: 1. Verber: hun synger smukt 2. Adjektiver: han er temmelig stor 3. Participier: en …   Danske encyklopædi

  • Adverbiumgruppe — Adverbiumsyntagme. Adverbiumsyntagme Underordningshelhed hvor kernen er et adverbium. Syn. adverbiumgruppe/helhed. Se også Korrelativer. Opbygning: Grad situativ kerne adled adv./ her/der adv. præp.syntag. konj.syntag. synt. rel. ledsætn. helt… …   Danske encyklopædi

  • Bisætningskonjunktion — Underordnet bindeord. Se Konjunktioner …   Danske encyklopædi

  • Explanativ — Forklarende. Se Konjunktioner …   Danske encyklopædi

  • Indledningsord, — Første ord som indleder en ledsætning indlederord eller hovedsætning. Syn. Forbinderord, introduktiver. Se også Forbinderord. 1. konjunktioner: at han ikke kommer 2. rel. pron.: manden som han ikke så 3. spørgeord: hvad er han? 4. visse adverbier …   Danske encyklopædi

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”